Política de privacitat

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB
La present política de privacitat descriu les formes en la qual recollim la informació, amb quina fi la utilitzem i com la gestionem. La seua privacitat és important per a nosaltres i li atorguem una gran importància, per això desitgem expressar el màxim compromís amb la protecció de les dades personals dels nostres Usuaris. Hem implementat les mesures tècniques i organitzatives necessàries que indica la normativa de protecció de dades per a assegurar la confidencialitat de les seues dades, donant compliment al Reglament General de Protecció de Dades aprovat per la Unió Europea (RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD).


QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT?
Raó Social: EXCM. AJUNTAMENT DE BELLÚS (d’ara en avant, el “Ajuntament” o el “Responsable”).
CIF: P4604900C
Domicili: PLAZA DE L’ESGLÉSIA, 7 – 46839 – BELLÚS – VALÈNCIA
Telèfon: 962293104
Email per a comunicacions en matèria de Protecció de dades: dpo@bellus.es
El responsable es troba assessorat i supervisat pel Delegat de Protecció de dades, externalitzat en *DSM *CONSULTORIA LEGAL I SEGURETAT S.L., amb CIF B05533500 i adreça en C/MAESTRO MORA, 10, ENTRESOL – 30510 – IECLA – MÚRCIA. Pot contactar a través de l’email dpo@dsmconsultoria.com


QUINES SÓN LES FINALITATS DEL TRACTAMENT? QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT?
Les dades personals dels interessats es tractaran per EXCM. AJUNTAMENT DE BELLÚS d’acord amb les següents finalitats, depenent del moment en el qual s’aporte aquesta informació:

  1. A fi d’atendre les seues consultes o enviar-li informació relacionada amb la seua sol·licitud, pot ser necessari que obtinguem informació per part seua, en tal cas, li sol·licitarem que ens la proporcione voluntàriament de manera expressa. Únicament ha d’enviar-nos les dades dels quals vosté és titular, o bé de tercers, si és el seu representant legal o ha obtingut el seu consentiment inequívoc. La base jurídica del tractament es correspon amb l’art. 6.1 a) *RGPD (consentiment de l’interessat).
  2. Per a gestionar la participació ciutadana a través del formulari web destinat a donar veu als ciutadans. La base jurídica del tractament es correspon amb l’art. 6.1 a) *RGPD (consentiment de l’interessat).
  3. Gestionar les consultes i sol·licitud d’informació sobre ocupació, borsa, empresa i formació realitzades a través del formulari web destinat sobre aquest tema. La base jurídica del tractament es correspon amb l’art. 6.1 a) *RGPD (consentiment de l’interessat).
    Així mateix, aquestes dades i la resta que pogueren ser sol·licitats a través de la web, s’incorporaran a les corresponents activitats de tractament de l’EXCM. AJUNTAMENT DE BELLÚS i seran tractats amb la finalitat específica de cada tractament, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell sobre protecció de dades de caràcter personal. Per a més informació, pots consultar el Registre d’Activitats de tractament, en aquest enllaç.

QUINS SÓN ELS CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES?
Les dades personals seran conservats durant el temps imprescindible per a donar compliment a la finalitat per a la qual es van recaptar o, en el seu cas, fins que l’interessat no revoque el seu consentiment, quan aquesta siga la base que legitima el seu tractament.

Per a més informació sobre la informació pot consultar el Registre d’Activitats de tractament, en aquest enllaç.

COM HE D’ACTUALITZAR LES MEUES DADES PERSONALS?
L’Usuari garanteix que les dades personals que ens ha facilitat a través d’aquest lloc web són veraços, correctes, actuals i complets. L’Usuari haurà de comunicar-nos qualsevol modificació o actualització d’aquests, mitjançant l’enviament d’una comunicació a les adreces postals o electròniques assenyalades en l’apartat on pot exercir els drets?


QUINS SÓN ELS DESTINATARIS DE LA INFORMACIÓ?
En concret, les dades que proporciona a l’EXCM. AJUNTAMENT DE BELLÚS podran ser cedits o comunicats a entitats, públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori d’acord amb els fins determinats i legítims.
Per a més informació sobre la informació pot consultar el Registre d’Activitats de tractament, en aquest enllaç.


QUINS DRETS TENEN ELS INTERESSATS?
Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concernisquen, o no. Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins que van ser recollits.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També tindran dret a retirar el consentiment al tractament de les seues dades en qualsevol moment quan la base que legítima el mateix siga l’obtenció del propi consentiment de l’interessat.
Podran presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, com l’Agència Espanyola de Protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o crega que el tractament de dades no és adequat amb la legalitat vigent.


ON POT EXERCIR ELS DRETS?
Mitjançant comunicació escrita dirigida a EXCM. AJUNTAMENT DE BELLÚS, PLAZA DE L’ESGLÉSIA, 7, BELLÚS, 46839 (VALÈNCIA) o bé, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça dpo@bellus.es, identificant-se i concretant la seua sol·licitud.


MESURES DE SEGURETAT
Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions del REGLAMENT GENERAL DE PROTECCION DE DADES (RGPD) per al tractament de les dades personals de la seua responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats. El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el *RGPD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguen exercir-los.


ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT
L’usuari manifesta que ha sigut informat sobre la nostra política de protecció de dades i consent el seu tractament amb les finalitats expressades anteriorment. S’adverteix que alguns dels serveis prestats en la Web podran tindre condicions particulars, en tal cas s’informarà degudament els usuaris.