Avís Legal

Avís Legal

A través del present, se l’informa que el lloc web és titularitat de l’EXCM. AJUNTAMENT DE BELLÚS, amb NIF P4604900C , i domiciliat en PLAÇA DE L’ESGLÉSIA, 7 – 46839 – BELLÚS – VALÈNCIA, sent les seues dades de contacte:
Telèfon: 962293104
e-mail: dpo@bellus.es

Objecte

El prestador, responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la normativa aplicable, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d’ús del lloc web.
Tota persona que accedisca a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions ací disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora aplicable.
El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que poguera aparéixer en el lloc web, sense que existisca obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

Responsabilitat

El prestador s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació haja sigut manipulada o introduïda per un tercer alié a aquest.
El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (xicotets arxius d’informació que el servidor envia al dispositiu de qui accedeix a la pàgina), per a més informació, consulta la nostra Política de cookies.

Des del lloc web és possible que es redirigisca a continguts de tercers llocs web. Atés que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que poguera contravindre la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris o qualsevol altre mitjà que permeta a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del prestador. No obstant això, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que pogueren afectar o contravindre la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari considere que existeix en el lloc web algun contingut que poguera ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifique de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha sigut revisat i provat perquè funcione correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existisquen uns certs errors de programació, o que esdevinguen causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facen impossible l’accés a la pàgina web.

Sede electrònica i Portal d’internet

De conformitat amb l’article 39 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, s’entén per portal d’internet el punt d’accés electrònic la titularitat del qual corresponga a una Administració Pública, organisme públic o entitat de Dret Públic que permet l’accés a través d’internet a la informació publicada i, en el seu cas, a la seu electrònica corresponent.

En compliment de la normativa, es posa a la disposició de l’usuari la seu electrònica de l’EXCM. AJUNTAMENT DE BELLÚS, a través del següent enllaç: https://bellus.sede.dival.es/opencms/opencms/sede. En ella, amb caràcter general, el lloc web està disponible a l’ús generalitzat pels ciutadans, sense perjudici de l’existència d’àrees restringides que requerisquen d’identificació amb la finalitat de respectar el seguretat de la informació.

Propietat Intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seua programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es poden trobar protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. Queda prohibit qualsevol ús que no tinga autorització expressa del titular, o bé, siga permés per llei .

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que pogueren aparéixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguera suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ha de posar-lo de manifest al prestador, indicant el seu nom, acreditació de la titularitat de drets i l’objecte del dret suposadament infringit.
El prestador permet reutilitzar totes les dades i informacions difosos per mitjà d’aquest web, sempre que no s’indique el contrari, amb les condicions següents:
• No alterar el contingut de la informació.
• No desnaturalitzar el sentit de la informació.
• Esmentar la font de la informació.
• No donar a entendre que el prestador patrocina o dona suport a l’activitat en la qual es reutilitza la informació.

Veracitat de la informació

Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. A aquest efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantindre tota la informació facilitada a EXCM. AJUNTAMENT DE BELLÚS permanentment actualitzada de manera que responga, a cada moment, a la seua situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze i dels perjudicis que cause al prestador o a tercers.

Obligació de fer un ús correcte de la Web

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(a) siga contrària, menyspree o atempte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
(b) induïsca, incite o promoga actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;
(c) induïsca, incite o promoga actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
(d) siga contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
(e) de qualsevol manera perjudique la credibilitat del prestador o de tercers; i
(f) constituïsca publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de BELLÚS.